Skip to main content

Obchodní podmínky

1. Vznik smluvního vztahu

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníkem pobytu (dále jen klient) a majitelem chaty Tomášem a Sabinou Dadejovi (dále jen pronajímatel) se řídí ustanovením občanského a obchodního zákoníku a je upraven v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Smluvní vztah vzniká na základě závazné písemné objednávky pobytu, kterou pronajímatel potvrdí emailem. Obdržením potvrzené objednávky klient souhlasí s tím, že je seznámen se základními informacemi uvedenými na webových stránkách chaty www.lesnichatamikulovice.cz a se všeobecnými a stornovacími podmínkami. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob zodpovídá klient.

2. Sezóny a délka pobytu

Délka pobytu je určována nájemcem skrze rezervační portál. Na tyto dny, které si zvolí, si objekt pronajímá. Převzetí objektu je v den nástupu pobytu odi 14 hod. Ukončení pobytu je poslední den pronájmu do 10 hodin (pokud není dohodnuto jinak).

3. Objednání pobytu a potvrzení rezervace

Pobyt je objednán na základě provedené online rezervace na webových stránkách chaty, potažmo skrze partnerské.  rezervační portály, kde je chata uvedena (booking.com apod…).

Klient je povinen při objednání nahlásit termín, přesný počet osob a dětí, popř. další specifikace ke konkrétnímu pobyt. Rezervace termínu se stává platnou zasláním zálohy na bankovní účet pronajimatele.

4. Ceny služeb a jejich úhrada

a)Ceny uvedené v nabídce na webu zahrnují ubytování, spotřebu elektrické energie (max. 30kWh na zaplacenou noc) a vody, povlečení a ručníků.

b)Při překročení čerpání elektrické energie přes 30kWh/den je nájemce proplatit každou 1 kWh. Pro rok 2023 činí cena těchto dodatečných kWh 10kč na jednu kilowathodinu.

c)Úhradu objednaného pobytu provádí klient formou zálohy z celkové ceny, splatné na účet pronajímatele po závazném objednání termínu. Zbylých x% ceny pobytu uhradí klient na účet pronajimatele do 30 dnů před nástupem pobytu. Pokud klient neuhradí doplatek za pobyt do termínu data splatnosti, bude se brát rezervace za stornovanou dle odstavce 7. stornovací podmínky.

5. Povinosti klienta

Klient je povinen včas uhradit dohodnuté zálohy. Dodržet sjednané podmínky pobytu (objednaný počet osob) a v případě jakékoliv změny ihned informovat pronajímatele, popř. Změnit informace v rámci rezervovaného pobytu na webových stránkách chaty. V případě porušení dohodnutých podmínek má pronajímatel právo okamžitě bez náhrady pobyt ukončit. Dále je klient povinen důkladně se seznámit se stavem objektu při nástupu. Na dodatečné reklamace nebude brán zřetel (s výjimkou vad skrytých). Chránit pronajatý prostor před poškozením, zcizením a dodržovat provozní řád chaty pronajímatele. Objekt odevzdat ve stejném stavu v jakém ho převzal. Pokud tak neučiní, má pronajímatel právo na přiměřenou dodatečné účtovanou částku. Pobytu se může zúčastnit maximálně 12 osob, z nichž alespoň jedna musí být starší 18 let. Pobyt se zvířetem pronajímatel umožňuje za podmínek uvedených v provozním řádu objektu. Objekt je striktně nekuřácký!

6. Práva klienta

Klient má právo kdykoliv od rezervace odstoupit a to výhradně písemnou formou, kdy preferujeme elektronickou formu odstoupení, popřípadě zrušení rezervace v rezervačním portálu. V platnost vstupují níže uvedené stornovací podmínky. Stornovací podmínky se neúčtují pokud si za sebe klient zajistí náhradu. Při vážném porušení ubytovacích podmínek ze strany pronajímatele má klient právo po ukončení pobytu požadovat slevu. Za technický i hygienický stav vždy odpovídá pronajímatel.

7. Stornovací podmínky

Při zrušení objednaného pobytu má pronajímatel právo účtovat následující stornopoplatky:

Do 7 dnů do nástupu částku rezervace, která pro r. 2023 činí 10% z pobytu
7–0 dnů do nástupu 50% z celkové částky za ubytování

8. Reklamace

Klient má právo na reklamaci, pokud nebyly objednané služby poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě, v jakých jsou uvedeny v prezentaci na webu. Klient je povinen ihned po zjištění závady nebo nedostatku nahlásit tento stav pronajímateli, aby mohla být náprava učiněna přímo na místě.

9. Pojištění

Chata i její vybavení jsou pojištěny pouze na odpovědnost pronajímatele za jím způsobené škody a živelní pohromy, nikoliv proti škodám na majetku klienta, ani škodám způsobeným klientem. Pronajimatel doporučuje klientovi uzavřít veškeré potřebné pojištění. Pronajimatel nenese odpovědnost za škody na zdraví a za odcizení věcí osobní potřeby klienta. O vhodnosti pobytu malých dětí v jednotlivých částech rekreačního objektu rozhoduje klient sám.

10. Závěrečná ustanovení

a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 7.1.2013 a jsou závazné jak pro klienta, tak pro pronajímatele.

b) Klient potvrzuje, že byl se zněním Všeobecných podmínek pro pobyty seznámen, rozumí jim a souhlasí s nimi, což stvrzuje zasláním objednávky.

c) Zasláním objednávky klient uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pronajímatelem. Pronajímatel se zavazuje k použití těchto dat pouze k účelům týkajících se objednávky klienta.

Close Menu

Kontakt

Sabina Dadejová
+420 775 856 103