Skip to main content

Provozní řád

Vážení hosté, žádáme Vás, o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu chaty. Jsou vytvořeny proto, abychom zajistili dobré podmínky pro ubytování všem hostům.

 • Před příjezdem na chatu je povinností každého hosta se nahlásit skrze „Online checkin“ na stránkách rezervančního webu. Případně toto učinit dodatečně na emailovou adresu „lesnichatamikulovice@gmail.com“ a to nejpozději do doby započetí svého pobytu na chatě. Tato povinnost je platná pro všechny hosty chaty.
 • Za ubytování a služby s ním spojené, je host povinen zaplatit dle aktuálního platného ceníku provozovatele.
 • Provozovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování, hosta ubytovat a to od 14:00 hod v den nástupu, a host je povinen opustit chatu do 10:00 hod v ukončení pobytu, pokud nebude domluveno jinak.
 • Po doplacení plném zaplacení částky za pobyt bude hostům v den příjezdu zaslán přístupový kód k chatě. Tento kód se pravidelně mění a každý pobyt má svůj náhodně vygenerovaný kód.
 • Na začátku ubytování přebírá host chatu bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit pronajímateli, na pozdější oznámení nebude brán zřetel.
 • Pokud dojde k jakémukoliv poškození chaty v interiéru nebo exteriéru a dále jejího zařízení / vybavení z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu uhradit. Tato částka za vzniklou škodu bude hrazena po ukončení pobytu, kdy se nájemce chaty zavazuje provozovateli, tuto škodu uhradit nejpozději do 14 dnů od ukončení pronájmu. Výše škody bude vyčíslena v reálných a prokazatelných nákladech pořízení nové věci.
 • Host nesmí bez souhlasu provozovatele v chatě přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv úpravy na vybavení a dále nesmí provádět žádné zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací v i mimo objektu.
 • V objektu se nesmí používat žádné vlastní elektrospotřebiče s výjimkou elektrospotřebičů určených k vlastní hygieně nebo dětských chůviček popřípadě certifikovaných nabiječek na mobily a notebooku (certifikace CE). Rádia či jiné přehrávače jsou povolené pouze s písemným souhlasem provozovatele.
 • Host je povinen udržovat v chatě a jejím okolí pořádek a čistotu.
 • Host je povinen při odchodu z chaty zkontrolovat, že je všude zavřená voda, zhasnuté světlo, vypnuté elektrospotřebiče, zavřená všechna okna a zamknuté vchodové dveře.
 • V celém objektu chaty je zákaz kouření. Zároveň je zakázáno kouření z otevřených oken či dveří. Kouření je možné pouze mimo chatu, na vyhrazeném místě u vchodu s popelníkem. Nedopalky se nesmí házet na zem.
 • V celém objektu je zakázána jakákoliv manipulace s ohněm, aby se předešlo případnému požáru. Objekt se nachází v chráněné oblasti uprostřed lesa a proto je strikně zakázáno maminulace s ohněm vzhledem k vysokému riziku požáru.
 • S ohledem na sousední chataře mají povinnost hosté respektovat noční klid (22:00 – 7:00). Nejsou povoleny žádné hlasité projevy či hudba hlasitě hrající po této době z důvodů rušení nočního klidu okolních ubytovaných, stejně jako zvěře v lese.
 • Za děti ručí a zodpovídá jejich zákonný zástupce, použití dětského hřiště je pouze na vlastní nebezpečí. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
 • Rodiče batolat a dětí jsou odpovědni za dodržování čistoty v chatě, zejména za ochranu matrací před znečištěním dětmi, které dosud nejsou schopny dodržovat osobní hygienu.
 • Lůžka, polštáře a přikrývky používejte výhradně povlečené a s prostěradlem.
 • Pobyt se psy je možný po předchozí domluvě s řádným očkovacím průkazem. Psa mějte vždy pod kontrolou a nenechte ho volně pobíhat. Do chaty smí jen čistý a suchý pes. Nevyužívejte pozemek u chaty jako toaletu pro Vašeho psa. Psi se nesmí pohybovat a spát v posteli určené pro spaní osob ani na ostatním sedacím nábytku. Přikrývky a deky je zakázáno používat jako zvířecí pelíšek. Porušení tohoto nařízení je bráno jako hrubé porušení provozního řádu. Děkujeme za pochopení.
 • Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí v zaparkovaných autech. Provozovatel chaty neručí za jejich ztráty a poškození.
 • Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Při běžném provozu nenese provozovatel zodpovědnost za zdraví hostů. Žádáme proto hosty, aby nenechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.
 • Při ukončení ubytování je host povinen opustit vyklizenou chatu do 10:00 hod. se základním úklidem. V případě, že hosté úklid neprovedou nebo jej provádět nechtějí, oznámí toto s předstihem a uhradí provozovateli částku ve výši 1.000,- Kč. Hrubým znečištění se myslí například větší množství bláta na podlaze, případně zvýšená míra jiného znečištění pocházející např. Z venkovního prostředí.
 • V případě, že host předá chatu s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu účtována škoda v plné výši původní ceny a to i v případě jakéhokoliv poškození venkovního vybavení, objektu samotného.
 • Finanční náhradu nemůže host vymáhat v případě uzavření veřejných zařízení nebo provozoven služeb nesouvisejících s objektem chaty, špatné kvality vody v řekách nebo jezeře, nadměrného výskytu hmyzu a dalších okolností.
 • K chatě je možno přijíždět auty pouze po příjezdových cestách a parkovat na místě určeném pro 3 osobní auta v areálu chaty. V případě očekávané sněhové nadílky, přibalte pro Vaši jistotu, sněhové řetězy. Myslete na to, že cesty se v zimě prohrnují jen základním pluhem a bez vhodné zimní výbavy se můžete dostat do problémů. V tomto případě neodpovídá pronajimatel za škody způsobené vlivem počasí.
 • Chatu mohou využívat pouze osoby, které jsou smluvně ubytované na chatě. V rámci 1. Bodu je povinnost uvést Jméno, Příjmeni, adresu trvalého bydliště. V případě cizince doplnit i údaj z pasu cizince. U osob mladších 15ti let postačí pouze jméno a příjmení.
 • Na chatě platí přísný zákaz opírání kol a dalších zařízení či předmětů o fasádu chaty. Na uložení veškerého sportovního vybavení slouží dřevěná kúlna, která je součástí chaty.
 • Hosté nerespektující tato pravidla provozního řádu souhlasí s tím, že budou v případě jejich porušení vykázáni bez náhrady před původně dohodnutým termínem odjezdu, s tím, že host uhradí plně poskytnuté ubytování a služby.
 • Upozorňujeme, že v chatě se přezouvá. Tento bod souvisí s udržováním pořádku uvnitř chaty.
 • Pracovní nářadí, jako sekery, kosy apod… jsou zde pouze pro pronajimatele. Nájmci je zakázáno s nimi manipulovat a jinak praocvat. Při porušení tohoto zákazu, nenese pronajimatel odpovědnost za způsobená zranění.

Děkujeme Vám za ohleduplnost a pochopení. Věříme, že si pobyt u nás skvěle užijete.

Close Menu

Kontakt

Sabina Dadejová
+420 775 856 103